https://www.encoretvb.com/cantonese/series/1729-Master%27s_Talk

演員: 麥玲玲 林盛斌
Broadcast every Tuesday

麥玲玲與Bob請來演藝界好友,以玄學角度傾盡最潮最爆最貼身話題,由藝人主角命選美命、考試運、攞獎運、橫財運、點樣嫁得好、驛馬出差旅行、點睇吉凶宅、撞鬼經歷、邊個旺夫旺妻、生肖冲合、以至討論怎樣洞悉天機!

Attached Images
m01 20210209.torrent (48.53 KB, 174 downloads)
SHA1: 6e8ecb32cf84e00531d07e320bae29bb893a8ca0
m02 20210216.torrent (46.21 KB, 172 downloads)
SHA1: 9d00d1d833387513c92bae0d5b3c795082b7e584